News Release
Department of Labor and Employment
6 November 2018

Wage rules for Nov. holidays out

The Department of Labor and Employment (DOLE) reminded private sector employers to observe the proper payment of wages for workers on regular and special non-working holidays in November.

In Labor Advisory No. 16, series of 2018, Labor Secretary Silvestre Bello III prescribed the computation of workers’ wages on November 1 and 2, declared as special non-working holidays, and November 30, a regular holiday.

For the regular holiday on November 30, employers are bound by the following payment rules:

If the employees did not work, they shall be paid 100 percent of their salary for that day ([Daily Rate + COLA] x 100 percent); however, if the employees worked on the said holiday, they shall be paid 200 percent of their regular salary for that day for the first eight (8) hours ([Daily Rate + COLA] x 200 percent).

In addition, if the employees worked in excess of 8 hours (overtime work), they shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate on said day (hourly rate of the basic daily wage x 200 percent x 130 percent x number of hours worked).

If employees worked during a regular holiday that also falls on their rest day, they shall be paid an additional 30 percent of his or her daily rate of 200 percent [(daily rate + COLA) x 200 percent] + [30 percent (daily rate x 200 percent)].

Furthermore, employees who worked in excess of 8 hours (overtime work) during a regular holiday that also falls on their rest day shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate on said day (hourly rate of the basic daily wage x 200 percent x 130 percent x 130 percent x number of hours worked).

Meanwhile, Bello enjoined employers to observe the following proper payment of wages during the special non-working holidays on November 1 and 2:

If the employee did not work, the “no work, no pay” principle shall apply, unless there is a favorable company policy, practice, or collective bargaining agreement (CBA) granting payment on a special day.

For work done during the special day, the workers shall be paid an additional 30 percent of their daily rate on the first eight hours of work. [(Basic wage x 130%) + COLA)];

For work done in excess of eight hours (overtime work), the workers will be paid an additional 30 percent of their hourly rate on said day. (Hourly rate of the basic wage x 130% x 130% x number of hours worked).

For work done during a special day that also falls on the workers’ rest day, they shall be paid an additional 50 percent of their daily rate on the first eight hours of work, [(Basic wage x 150%) + COLA)]; and

For work done in excess of eight hours (overtime work) during a special day that also falls on the workers’ rest day, they shall be paid an additional 30 percent of their hourly rate on said day, (Hourly rate of the basic daily wage x 150% x 130% x number of hours worked).

#Paul Ang

=====================================================

Wage rule para sa holiday sa Nobyembre, inilabas ng DOLE

Nagpaalala na ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga employer sa pribadong sektor na sumunod sa tamang panuntunan para sa pagpapasuweldo sa mga manggagawa para sa regular at special non-working holiday sa Nobyembre.

Batay sa Labor Advisory No. 16, series of 2018, itinakda ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pagkalkula sa suweldo ng mga manggagawa para sa Nobyembre 1 at 2 na idineklara bilang special non-working holidays, at Nobyembre 30, bilang regular holiday.

Para sa regular holiday sa Nobyembre 30, ang mga employer ay dapat na itakda ang mga sumusunod na payment rules:

Kapag ang empleyado ay hindi nagtrabaho, babayaran pa rin siya ng 100 porsiyento ng kanyang suweldo para sa isang araw, gayundin ng kanyang Cost of Living Allowance [(Arawang suweldo + COLA)] x 100%];

Kapag pumasok naman ang empleyado sa trabaho, babayaran siya ng 200 porsiyento ng kanyang suweldo para sa isang araw para sa unang walong oras ng trabaho, gayundin ng kanyang COLA [(Arawang suweldo + COLA) x 200%].

Kapag ang empleyado ay nagtrabaho nang lagpas sa walong oras, babayaran siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x bilang ng oras na tinrabaho).

Kapag ang empleyado ay nagtrabaho at nataon na ang mga araw na ito ay kanyang day-off o rest day, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang arawang sahod na 200 porsiyento [(Arawang suweldo + COLA) x 200%] + [30% (Arawang suweldo x 200%)];

Sakali namang mataon na day-off ng empleyado at nagtrabaho siya ng overtime, tatanggap siya ng karagdagang 30 porsiyento ng kanyang hourly rate para sa nasabing araw (Hourly rate ng arawang suweldo x 200% x 130% x 130% bilang ng oras na tinrabaho).

Samantala, hinikayat rin ni Bello ang mga employer na sundin ang panuntunan sa pagpapasuweldo para sa special non-working holiday sa Nobyembre 1 at 2:

Kung ang empleyado ay hindi nagtrabaho, ang patakaran na ‘no work, no pay’ ang dapat gamitin maliban lamang kung may polisiya ang kompanya o collective bargaining agreement (CBA) na nagtatakda ng kabayaran para sa special holidays.

Ang patakaran para sa mga nasabing holidays para sa ginampanang trabaho, dapat bayaran ang empleado ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod para sa unang walong oras o [(Arawang Sahod x 130%) + COLA].

Habang ang trabahong ginampanan ng mahigit sa walong oras (overtime), siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita o [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 130% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

Para sa trabahong ginampanan para sa mga nasabing araw na siya ring araw ng pahinga ng empleado, dapat siyang bayaran ng karagdagang 50% ng kanyang arawang kita para sa unang walong oras, o [(Arawang sahod x 150%) + COLA].

Samantalang para sa trabaho na mahigit sa walong oras (overtime) na siya ring araw ng pahinga ng empleado, siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita, o [(Orasang kita ng kanyang arawang sahod x 150% x 130% x bilang ng oras na trinabaho)].

#Paul Ang

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry