News Release
Department of Labor and Employment
23 August 2018

Safe, healthy workplace ensured

The labor department has ensured strict compliance of establishments with the occupational safety and health (OSH) standards as it welcomed the signing of the occupational safety bill, which seeks to penalize violators.

The law entitled, “An Act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof,” seeks to amend the 41-year old Labor Code of the Philippines, which contains no criminal penalties to violators.

Labor Secretary Silvestre Bello III lauded the signing of the bill into law as it will provide full protection for workers against all hazards in their working environment.

“Ensuring the safety of our workers is among our top priorities and we will not tolerate any inaction and non-compliance to the OSH standards as it continues to disrespect the general welfare of workers and cause unfortunate occurrences at work,” Bello said.

The law covers all establishments, projects, sites, including the Philippine Economic Zone Authority (PEZA) establishments, and workplaces in all branches of economic activity.

Among the key provisions of the new measure are further duties of employers, workers, and other persons who manage, control or supervise the work being undertaken.

These responsibilities include the need to furnish the workers a place of employment free from hazardous conditions; give complete job safety instructions or orientation to all the workers; and inform the workers of the hazards associated with their work.

Other duties of both workers and employers are to use only approved devices and equipment for the workplace, and to comply with OSH standards including the provision of protective and safety devices such as personal protective equipment (PPE) and machine guards.

All safety and health personnel are also required to undergo the mandatory training on basic occupational safety and health for safety officers as prescribed by DOLE.

Also, the law further authorizes the Secretary of Labor and Employment and representatives to enter workplaces to conduct inspections and assessments.

The secretary is also given the authority to order a stoppage of work or suspension of operations of any establishments when non-compliance with the law or implementing rules and regulations poses grave and imminent danger to the health and safety of workers.

Willful failure or refusal of an employer, contractor or subcontractor to comply with the required OSH standards or with the compliance order issued by DOLE will be liable for an administrative fine not exceeding to P100,000 per day until the violation is corrected.

The amount of fine imposed will depend on the frequency or gravity of the violation committed or the damaged it caused. However, maximum amount shall be imposed only when the violation exposes the workers to a risk of death, serious injury or serious illness.

The fine collected will be used for the operation of occupational safety and health initiatives including occupational safety and health training and education, and other occupational safety and health programs.

END/Abegail De Vega

===========================================================

Ligtas at malusog na lugar-paggawa tiniyak

Tiniyak ng labor department ang mahigpit na pagtupad ng mga establisyamento sa occupational safety and health (OSH) standard kasabay ng paglagda ng batas para sa ligtas at malusog na lugar-paggawa na naglalayong patawan ng parusa ang mga lalabag dito.

Ang batas na may titulong, “An Act Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards and Providing Penalties for Violations Thereof,” ay naglalayong amyendahan ang 41-taong Labor Code ng Pilipinas, na naglalaman ng walang kaparusahan sa mga lumalabag.

Pinapurihan ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III ang paglagda sa nasabing batas dahil ito ay makapagbibigay ng ganap na proteksiyon sa mga manggagawa laban sa panganib sa kanilang lugar-paggawa.

“Ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating manggagawa ay isa sa mga pangunahing prayoridad at hindi natin papayagan ang hindi pagkilos at hindi pagsunod sa OSH standard at sa patuloy na hindi paggalang sa pangkalahatang kapakanan ng manggagawa na makapagdudulot ng aksidente sa paggawa,” ani Bello.

Sakop ng batas ang lahat ng establisyamento, project site, kabilang ang mga establisyamento sa Philippine Economic Zone Authority (PEZA), at sa mga lugar-paggawa sa lahat ng sangay ng gawaing pang-ekonomiya.

Ilan sa mga pangunahing probisyon sa bagong patakaran ay ang karagdagang tungkulin ng employer, manggagawa, at iba pang indibidwal na namamahala, nagko-kontrol o nangangasiwa sa trabahong isinasagawa.

Kasama sa mga responsibilidad na ito ay ang pagbibigay sa lahat ng manggagawa ng lugar-paggawa na ligtas sa mapanganib na kondisyon; pagbibigay ng komprehensibong panuntunan para sa ligtas na paggawa; at pagbibigay impormasyon sa mga manggagawa ng mga peligrong kaakibat ng kanilang trabaho.

Ang iba pang tungkulin ng manggagawa at employer ay ang paggamit ng aprobadong aparato at kagamitan sa lugar-paggawa, at ang pagsunod sa OSH standard, kabilang ang pagbibigay ng protective and safety device tulad ng personal protective equipment (PPE) at machine guard.

Kailangan ding sumailalim ng pagsasanay sa basic occupational safety and health for safety officer ang lahat ng safety at health personnel batay sa itinakda ng DOLE.

Dagdag pa dito, binibigyan din ng pahintulot ang Secretary ng Labor and Employment at ang kinatawan nito para makapasok sa mga lugar-paggawa upang magsagawa ng inspeksiyon at pagtatasa.

Binigyan din ng kapangyarihan ang secretary na magtakda ng pagpapatigil ng trabaho o pagsuspinde ng operasyon sa alinmang establisyamento na hindi tumutupad sa batas o ang ipinatutupad na kautusan at patakaran ay maglalagay sa peligro sa kalusugan at kaligtasan ng manggagawa.

Ang hindi pagsunod o pagtanggi ng employer, contractor, o subcontractor sa pagtupad sa kinakailangang OSH standard o sa compliance order na inisyu ng DOLE ay papatawan ng administratibong multa na hindi lalampas ng P100,000 kada araw hanggang sa araw na maituwid nila ang paglabag.

Ang halaga ng multa ay depende sa dalas o bigat ng paglabag o ang pinsalang dulot nito. Gayunman, ipapataw ang pinakamalaking multa kung ang paglabag ay magiging sanhi ng kamatayan, masidhing pinsala o matinding pagkakasakit sa manggagawa.

Ang makokolektang multa ay gagamitin para sa mga gawain para sa ligtas at malusog na paggawa kabilang ang occupational safety and health training and education, at iba pang programa para sa ligtas at malusog na lugar-paggawa.

END/Abegail De Vega/gmea

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry