News Release
Department of Labor and Employment
3 August 2019

New guidelines on availing workers’ funds set

To further strengthen its mechanism toward empowering trade unions and other workers’ organizations, the labor department has set new guidelines for accessing the funds of its Workers Organization Development Program (WODP).

WODP is a government program that gives workers’ organization and its members and their dependents an opportunity for systemic learning and growth through the provision of accessible information facilities, training programs, and educational and technical assistance.

Labor Secretary Silvestre Bello III signed Department Order No. 203, series of 2019, which amends some provisions to a 2002 Department Order for accessing the funds of the WODP.

Under the new guidelines, components of the program shall only be in the form of a grant, which includes the provision of training in the areas such as organizational development and management, and labor and employment-related subject areas; and scholarship assistance.

Those who are covered by the program are all legitimate workers’ organizations undertaking programs or projects funded from WODP.

These legitimate workers’ organizations shall refer as labor organizations registered with DOLE in accordance with Rule III and IV of D.O. 40-03, as amended, and comprised of trade union centers, national unions, federations, local chapters, affiliates, and independent unions.

Also, workers’ associations registered with DOLE in accordance with Sec 2 (C-D) Rule III of D.O. 40-03, as amended, operating in one or more region organized for mutual aid and protection of its members or for any legitimate purpose other than collective bargaining, and registered rank-and-file employees’ organizations in the public sector may avail of the program grants.

Other provisions in the guidelines include specific requirements in the accreditation of WODP beneficiaries, modified general conditions in availing of grants, and provisions particular to offered assistance.

As the implementing agency, the DOLE’s Bureau of Labor Relations (BLR) exercises oversight functions including program management; policy and guidelines formulation; inspection, monitoring, and evaluation of all projects and activities including all WODP-related disbursements; development and maintenance of a database of all WODP projects; and in the conduct of advocacy activities to promote the program.

The DOLE Regional Offices, on the other hand, through its Technical and Support Services Division (TSSD) is tasked to serve as the program manager in the regional level.

Among its functions include monitoring and supervision of WOPD implementation and submission of identified reportorial and other documentary requirements.

The guidelines shall take effect 15 days after its publication in at least two newspapers of general circulation.

END/Tim Laderas

=====================================================================

Bagong patakaran sa pondo ng manggagawa, itinakda

Upang gawing mas matatag ang mekanismo sa pagpapalakas ng trade union at iba pang organisasyon ng manggagawa, nagtakda ang labor department ng bagong patakaran upang higit na mapakinabangan ang Workers Organization Development Program (WODP).

Ang WODP ay isang programa ng pamahalaan na nagkakaloob sa mga organisasyon ng manggagawa at sa mga kasapi at dependent nito ng pagkakataon na magkaroon ng sistematikong kaalaman at pag-unlad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, programang pangkasanayan at tulong edukasyon at teknikal.

Nilagdaan ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang  Department Order No. 203, series of 2019, na nag-aamyenda sa 2002 Department Order ukol sa paggamit ng pondo ng WODP.

Sa ilalim ng bagong patakaran, bahagi ng programa ang pagkakaloob ng training tulad ng organizational development and management, at labor and employment-related subject areas; at scholarship assistance.

Sakop ng programa ang lahat ng lehitimong organisasyon ng manggagawa na may mga programa o proyekto na ang pondo ay mula sa WODP.

Ang mga tinutukoy na lehitimong organisasyon ng manggagawa ay iyong labor organization na naka-rehistro sa DOLE ayon sa Rule III at IV ng D.O. 40-03, na inamyendahan, at binubuo ng trade union centers, national unions, federations, local chapters, affiliates, at independent union.

Gayundin ang mga asosasyon ng manggagawa na naka-rehistro sa DOLE ayon sa Sec 2 (C-D) Rule III ng D.O. 40-03, na inamyendahan, na may operasyon sa isa o mahigit pa na rehiyon na binuo para sa kapakinabangan at proteksiyon ng kanilang mga kasapi o para sa alinmang lehitimong dahilan maliban sa collective bargaining. Maaari ring makinabang ang mga organisadong rank-and-file employee sa public sector.

Kasama sa iba pang probisyon sa patakaran ang mga kinakailangan para sa akreditasyon ng benepisaryo ng WODP, mga kondisyon para makatanggap ng tulong, at probisyon partikular sa iniaalok na tulong.

Ang Bureau of Labor Relations, bilang ahensiyang tagapagpatupad, ang mangangasiwa sa programa; pagbubuo ng polisiya at patakaran; inspeksiyon, pag-monitor at pagtatasa ng lahat ng proyekto at gawain, kabilang ang gastusin na may kinalaman sa WODP, pagbubuo at pagmimintina ng database sa lahat ng proyekto ng WODP; at pagsasagawa ng adbokasiya para sa pagpapalaganap ng programa.

Ang DOLE Regional Offices, sa kabilang banda, sa pamamagitan ng Technical and Support Services Division (TSSD) ang naatasan bilang program manager sa regional level.

Kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-monitor at pangangasiwa sa implementasyon ng WODP at pagsusumite ng mga itinakdang report at iba pang kinakailangang dokumento.

Ang patakaran ay magkakabisa 15 araw matapos itong ipalabas sa dalawang pahayagan na may malawak na sirkulasyon.

END/Tim Laderas/gmea

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry