Guidelines for foreign workers out soon

The labor department will soon issue new guidelines on allowing foreign workers into the country, Labor Secretary Silvestre Bello III said on Wednesday.

Bello disclosed the plan following the submission of the list of foreign workers employed by Philippine Offshore Gaming Operators (POGO), and those working without the required Special Working Permit (SWP) or Alien Employment Permit (AEP) from the department.

An inter-agency committee met last week and reviewed a list of foreign workers and their job description submitted by POGOs.

“This will all be addressed when we release a memorandum or guidelines governing the entry of foreign workers. It’s not about the nature of the job, it’s whether the job can be done by Filipinos,” Bello said.

He further added the strict monitoring of the foreign workers will require more DOLE personnel to validate the list of workers submitted by the companies who were given license to operate POGOs.

Bello recommended the hiring of 5,000 additional labor laws compliance officers (LLCO’s) to Finance Secretary Carlos Dominguez to supplement the monitoring workforce for foreign workers and private establishments in the country.

Dominguez said the hiring of additional labor inspectors will entail around P2.5 billion pesos, but the government is expected to collect around P22 to P40 billion in taxes from the said foreign workers in the Philippines.

“Considering the numbers involved, we need additional LLCO’s and he (Finance Sec. Dominguez) said, how many do you need? I said, ideally we need 5,000, then they computed and said it will cost about P2.5 billion but it will also result in tax collection of about P22 to P40 billion pesos, so he said go,” Bello explained.

The department only have more than 800 labor inspectors who are tasked to ensure compliance to general labor standards in private companies throughout the country.

“As soon as we receive the positions, we will deploy them immediately. Talks are on-going. We will make representation with the DOF and DBM,” the labor chief explained.

Bello said before a foreign worker can be issued with Alien Employment Permit (AEP), the applicant should first secure a tax identification number (TIN) from the Bureau of Internal Revenue (BIR) to ensure they pay proper taxes under the law. #Paul Ang

 

================================================

 

Panuntunan para sa dayuhang manggagawa, ilalabas ng DOLE

Nakatakda nang maglabas ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng bagong panuntunan kaugnay sa pagbibigay ng permiso sa mga dayuhang manggagawa sa bansa, ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III nitong Miyerkules.

 

Sinabi ni Bello ang plano kasunod ng pagsusumite ng listahan ng mga dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operators (POGO), maging ang mga namamasukan ng walang kinakailangang Special Working Permit (SWP) o Alien Employment Permit (AEP) mula sa kagawaran.

 

Nagpulong ang isang interagency committee noong nakaraang linggo at sinuri ang listahan ng mga dayuhang manggagawa maging ang kanilang job description na isinumite ng mga POGO.

 

“Lahat ng ito ay mareresolba sa oras na maglabas kami ng memorandum o panuntunan kaugnay sa pagpasok ng mga dayuhang manggagawa. Hindi isyu rito ang kanilang trabaho kundi kung kaya bang gampanan ng mga Pilipino ang mga trabaho,” wika ni Bello.

 

Dagdag pa niya, ang mahigpit na pagbabantay sa mga dayuhang manggagawa ay mangangailangan ng karagdagang DOLE personnel upang matiyak ang listahan ng mga manggagawa mula sa mga kumpanyang nabigyan ng lisensya upang magpatakbo ng mga POGO.

 

Inirekomenda ni Bello ang pangangalap ng karagdagang 5,000 labor laws compliance officers (LLCO) kay Finance Secretary Carlos Dominguez upang malapakas ang monitoring workforce para sa mga dayuhang manggagawa at sa mga pribadong establisimento sa buong bansa.

Sinabi ni Dominguez na aabot sa P2.5 bilyong piso ang gastos para sa pangangalap ng karagdagang labor inspector, subalit inaasahang makakakolekta ang pamahalaan ng aabot sa P22 hanggang P40 bilyong pisong buwis mula sa mga dayuhang manggagawa sa Pilipinas.
“Bunsod ng trabahong kailangang gampanan, kailangan namin ng karagdagang LLCO at sinabi niya (Finance Sec. Dominguez), ilan ang kailangan namin? Sinabi ko naman, ideally kailangan namin ng 5,000, at nag-compute sila at sinabing aabot ang gastos rito sa P2.5 bilyon subalit magreresulta naman ito sa paglikom ng buwis na aabot sa P22 hanggang P40 bilyong piso kaya sabi niya go,” paliwanag ni Bello.

Mayroon lamang 800 labor inspector ang kagawaran na may tungkuling tiyakin ang pagsunod sa general labor standards ng mga pribadong kumpanya sa buong bansa.

 

“Sa oras na makuha namin ang mga posisyon ay agad namin silang ide-deploy. Umuusad na ang pag-uusap. Ipiprisinta namin ito sa DOF at DBM,” wika pa ng kalihim.

 

Ayon kay Bello, bago mabigyan ng Alien Employment Permit (AEP) ang isang dayuhang manggagawa, kailangan muna niyang kumuha ng tax identification number (TIN) mula sa Bureau of Internal Revenue (BIR) upang matiyak na nagbabayad sila ng tamang buwis sa ilalim ng batas.

#Paul Ang

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1