News Release
Department of Labor and Employment
September 18, 2022

DOLE expands WFH; assures standards in alternate workplace

The labor department has expanded the work from home scheme, and called on employers and workers to mutually adopt telecommuting programs to help sustain the country’s economic recovery, it was reported over the weekend.

Department Order 237, signed by Labor Secretary Bienvenido Laguesma on Friday, September 16, contained the revised implementing rules and regulations of the telecommuting law, or Republic Act 11165.

The revised rules was the result of almost two months of consultations with concerned sectors. It also passed scrutiny and had inputs from members of the National Tripartite Industrial Peace Council – a consultative body presided by the labor secretary and composed of labor and employer representatives.

“These revised rules clarify and adequately address issues and concerns of the telecommuting sector,” Laguesma said.

Emphasizing the voluntary nature of the alternative work arrangement, the labor chief echoed the call for employers and employees to “jointly adopt and implement telecommuting programs that are based on voluntariness and mutual consent.”

“This aims to sustain our efforts for economic recovery,” he said.

The new rules stress that “the terms and conditions of telecommuting shall not be less than minimum labor standards, and shall not in any way diminish or impair the terms and conditions of employment contained in any applicable company policy or practice, individual contract, or collective bargaining agreement.”

As a government measure to optimize the use of technology, the revised IRR also defines ‘alternative workplace’ as any location where work, through the use of telecommunication and/or technology, is performed at a location away from the principal’s place of business of the employer, including but not limited to the employee’s residence, co-working spaces or other spaces that allow for mobile working.

It states that a ‘regular workplace’ means the principal place of business or any branch office or physical premises established or provided by the employer where employees regularly report to or perform work.

It said work performed in an alternative workplace shall be considered as work performed in the regular workplace of the employer.

Under the revised rules, telecommuting employees are not considered field personnel except when their actual hours of work cannot be determined with reasonable certainty.

“All time that an employee is required to be on duty, and all time that an employee is permitted or suffered to work in the alternative workplace shall be counted as hours worked,” it added. ###OD

==================================================

WFH pinalawak ng DOLE; tiniyak pamantayan sa alternatibong lugar-paggawa

Pinalawak ng labor department ang ‘work from home scheme’, at nanawagan sa mga employer at manggagawa na magkasama nilang pagtibayain ang mga programa sa telecommuting upang makatulong na mapanatili ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa, ulat nitong linggo.

Ang Department Order 237 na nilagdaan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma nitong Biyernes, Setyembre 16, ay naglalaman ng nirebisang patakaran at regulasyon sa implementasyon ng batas sa telecommuting, o Republic Act 11165.

Ang nirebisang pamantayan ay bunga ng mahigit dalawang buwang konsultasyon sa mga kinauukulang sektor. Dumaan din ito sa pagsusuri at binigyan ng input ng mga miyembro ng National Tripartite Industrial Peace Council – isang consultative body na pinamumunuan ng kalihim ng paggawa at binubuo ng mga kinatawan mula sa employer at manggagawa.

“Binibigyang-linaw at sapat na tumutugon ang binagong pamantayan sa mga isyu at alalahanin ng mga nasa sektor ng telecommuting,” pahayag ni Laguesma.

Sa pagbibigay-diin sa boluntaryong katangian ng alternatibong kaayusan sa trabaho, nanawagan ang kalihim sa mga employer at manggagawa na “magkasamang pagtibayin at ipatupad ang mga programa sa telecommuting na nakabatay sa boluntaryo at magkasamang pagkakasundo.

“Layunin nitong mapanatili ang ating pagsisikap na muling maibangon ang ating ekonomiya,” wika niya.

Binibigyang-diin ng bagong patakaran na “ang mga alituntunin at kondisyon sa telecommuting ay hindi dapat mas mababa sa minimum na pamantayan sa paggawa, at hindi dapat sa anumang paraan ay bawasan o makapinsala sa mga alituntunin at kondisyon sa paggawa na nakapaloob sa anumang naaangkop na patakaran ng kompanya, indibidwal na kontrata, o collective bargaining agreement.”

Bilang isang hakbang ng pamahaalan upang higit na mapakinabangan ang paggamit ng teknolohiya, ang nirebisang IRR ay tumutukoy din sa ‘alternatibong lugar-paggawa’ bilang anumang lugar kung saan ang trabaho, sa pamamagitan ng paggamit ng telekomunikasyon at/o teknolohiya, ay naisasagawa sa isang lugar na malayo mula sa prinsipal na lugar ng negosyo ng employer, kasama ngunit hindi limitado sa tirahan ng empleyado, co-working space o iba pang lugar na puwede ang mobile working.

Nakasaad din na ang isang ‘regular na lugar-paggawa’ ay nangangahulugang ang pangunahing lugar ng negosyo o anumang sangay ng opisina o pisikal na lugar na itinatag o ibinigay ng employer kung saan ang mga empleyado ay regular na nag-uulat o ginagampanan ang kanilang trabaho.

Nakasaad dito na ang trabahong ginampanan sa isang alternatibong lugar-paggawa ay dapat na ituring na trabahong ginampanan sa regular na lugar-paggawa ng employer.

Sa ilalim ng binagong panuntunan, ang mga empleyado sa telecommuting ay hindi itinuturing na field personnel maliban lamang kung ang kanilang aktwal na oras ng trabaho ay hindi matukoy nang may makatwirang katiyakan.

“Sa lahat ng oras na ang isang empleyado ay kinakailangan na nasa tungkulin, at sa lahat ng oras na ang isang empleyado ay pinahihintulutan o pinilit na magtrabaho sa alternatibong lugar-paggawa ay maituturing na bilang ng mga oras na siya ay nagtrabaho,” dagdag nito. ###OD/gmea

 

 

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
9