News Release
Department of Labor and Employment
29 August 2018

Bello: Unions vital in advancing decent work amid crises

Amid conflicts and disasters in the Asia-Pacific Region, trade unions play a key role in advancing decent work and pushing the global economy.

This is the essence of the message of Labor Secretary Silvestre Bello III during the trade union regional forum on decent work for peace and resilience organized by International Labour Organization (ILO) last week.

Highlighting the spirit of tripartism, Bello said that “trade unions do not exist for workers alone, but are greatly significant in helping shape economies that work for workers, businesses, and the society as a whole.”

In emphasizing their pivotal role, the labor secretary added that labor organizations enable the workers to pursue and protect, within the democratic framework, their legitimate and collective interests and aspirations through peaceful and lawful means.

“Only trade unions’ collective bargaining and government’s adequately enforced labor laws can ensure increase in trade and achieve the goals of trade unionism. Collective bargaining and State intervention normally yield improved pay of union members, improved working conditions and practices, and professional development,” Bello said in his message read for him by Labor Undersecretary Joel Maglunsod.

The labor chief also said that the government has been consistent in addressing emerging labor, economic, and social concerns affecting workers’ rights amidst evolving employment relationships brought by globalization and trade liberalization.

The three-day forum, held at the Crowne Plaza Galleria in Ortigas Center, Quezon City, brought together 22 trade union leaders from 14 countries in the Asia-Pacific region.

END/ aldm

================================================

Bello: Unyon mahalaga sa pagtataguyod ng disenteng trabaho sa gitna ng krisis

Sa gitna ng hindi-pagkakaunawaan at sakuna sa Asia-Pacific Region, may mahalagang bahagi na ginagampanan ang trade union sa pagtataguyod ng disenteng trabaho at pag-unlad ng ekonomiyang global.

Ito ang esensya ng mensahe ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III sa ginanap na trade union regional forum sa disenteng trabaho para sa kapayapaan at katatagan na inorganisa ng International Labour Organization (ILO) noong nakaraang linggo.

Binigyang-diin ni Bello ang diwa ng tripartism kung saan kanyang sinabi “ang trade union ay hindi umiiral para sa manggagawa lamang, mahalaga din sila sa pagbuo ng ating ekonomiya para sa ating manggagawa, negosyo, at sa buong sambayanan.”

Sa kanyang pagbibigay-halaga sa kanilang tungkulin, idinagdag ng labor secretary na sa pamamagitan ng labor organization kanilang napoprotektahan ang mga manggagawa ng naayon sa demokratikong balangkas, lehitimo at sama-samang interes at hangarin sa pamamagitan ng mapayapa at naayon sa batas na pamamaraan.

“Tanging ang collective bargaining ng trade union at ang pinatutupad na batas-paggawa ng pamahalaan lamang ang makatitiyak sa pag-unlad ng kalakaran at makamit ang layunin na pagkakaisa ng mga unyon. Ang collective bargaining at ang tagapamagitan ng pamahalaan ay nangangahulugan ng sapat na sahod ng mga miyembro ng unyon, mas maayos na kondisyon sa paggawa, at pag-unlad ng kanilang kakayahan,” ani Bello sa kanyang mensahe na binasa ni Labor Undersecretary Joel Maglunsod.

Sinabi din ng kalihim na patuloy na nagpupunyagi ang pamahalaan upang tugunan ang mga usapin sa paggawa at ekonomiya na nakaapekto sa karapatan ng manggagawa sa gitna ng pag-usbong ng relasyong paggawa dulot ng globalization at trade liberalization.

Ang tatlong-araw na pagpupulong ay ginanap sa Crowne Plaza Galleria sa Ortigas Center, Quezon City, kung saan nagsama-sama ang 22 trade union leader mula sa 14 bansa sa Asia-Pacific region.

END/ aldm / gmea

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry