News Release
Department of Labor and Employment
October 25, 2022

ALMM opens with meeting of senior labor officials

Senior labor officials from the ten ASEAN member-states started meeting in Manila on Tuesday to discuss updates on the various regional labor and employment programs as a prelude to the 27th ASEAN Labor Ministers’ Meeting later this week.

Department of Labor and Employment (DOLE) Undersecretary Benedicto Ernesto R. Bitonio, Jr. welcomed the delegates of the 18th Senior Labor Officials’ Meeting (SLOM), as the Philippines assumed chairmanship of the meeting from Indonesia. The senior labor officials are meeting physically after two years of virtual meetings due to COVID-19.

Indonesian Ministry of Manpower Secretary General Dr. Anwar Sanusi, as outgoing chair, expressed confidence that the working group can continue to serve as a platform to foster cooperation and contribute to the region’s post-pandemic recovery efforts under the Philippine leadership.

“We pass the SLOM chairmanship baton to the Philippines. I believe under [its leadership], we can accelerate our efforts to realize our ambition of an inclusive, sustainable, resilient, and dynamic ASEAN community,” the Indonesian senior labor official said.

Undersecretary Bitonio accepted the chairmanship role on behalf of the Philippines, conveying the country’s commitment to continuously address the lingering effects of COVID-19 and the transformations in today’s world of work.

“We meet today high in expectation, commitment, and resolve to continue strengthening the socio-cultural pillar of regional cooperation through innovative, technology-driven, and sustainable measures that will enable workers and businesses to grow and prosper in line with the goal of decent work and inclusive growth for all,” Bitonio said, addressing the ASEAN senior labor officials.

Aside from updates on the labor and employment programs in the region, also high on the agenda of the meeting are programs on technical and vocational education and training (TVET).

According to Technical Education and Skills Development Authority Deputy Director-General Rosanna Urdaneta, the Philippines’ commitment to the ASEAN in terms of TVET include strengthening labor market orientation of TVET, enhancing capacity of TVET human resource, and increasing demand for TVET-related jobs, among others.

The Philippines is also the inaugural chair of the ASEAN TVET Council (ATC), established to promote competitive human resource, market-responsive skills, greater employment opportunities, and higher productivity in the digital economy through technical and vocational education and training.

The 18th SLOM is a preparatory meeting of the 27th ASEAN Labor Ministers’ Meeting on October 29. ###CPSD

===========================================

ALMM binuksan sa pagpupulong ng senior labor officials

Nagsimulang magpulong ang mga senior labor official mula sa sampung ASEAN member-state sa Maynila noong Martes upang talakayin ang mga pagbabago sa iba’t ibang programa sa paggawa at trabaho ng rehiyon bilang pagsisimula ng ika-27 ASEAN Labor Ministers’ Meeting sa huling bahagi ng linggong ito.

Malugod na tinanggap ni Department of Labor and Employment (DOLE) Undersecretary Benedicto Ernesto R. Bitonio, Jr. ang mga delegado ng 18th Senior Labor Officials’ Meeting (SLOM), habang ipinasa sa Pilipinas ang pamumuno sa pagpupulong mula sa Indonesia. Pisikal na magpupulong ang mga senior labor official matapos ang dalawang taong virtual na pagpupulong dahil sa COVID-19.

Naniniwala si Indonesian Ministry of Manpower Secretary General Dr. Anwar Sanusi, ang papalabas na tagapangulo, na ipagpapatuloy ng working group ang kanilang paninilbihan bilang plataporma sa pagpapasigla ng kooperasyon at pakikibahagi sa mga pagpupunyagi ng rehiyon upang muling makabangaon mula sa pandemya sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas.

“Ipinapasa natin sa Pilipinas ang baton ng pamumuno sa SLOM. Naniniwala ako na sa ilalim ng [kanilang pamumuno], mapapabilis natin ang ating pagsusumikap na maisakatuparan ang ating pangarap para sa sama-sama, matatag, at aktibong komunidad ng ASEAN,” wika ng senior labor official ng Indonesia.

Tinanggap ni Undersecretary Bitonio ang tungkulin bilang tagapangulo sa ngalan ng Pilipinas, at kanyang ipinahayag ang pangako ng bansa na patuloy nitong tutugunan ang nanatiling epekto ng COVID-19 at ang mga pagbabago sa mundo ng paggawa.

“Magkakasama tayo ngayon na may mataas na pag-asa, pangako at pagpapasiya na patuloy nating palalakasin ang sosyo-kultural na haligi ng kooperasyong pang rehiyon sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya, at pagpapanatili ng mga pamamaraan na magbibigay-daan tungo sa pag-unlad ng mga manggagawa at negosyo alinsunod sa layunin na makapag-bigay ng disenteng trabaho at sama-samang pag-unlad para sa lahat,” pahayag ni Bitonio, sa kanyang pagharap sa mga senior labor official ng ASEAN.

Bukod sa mga pagbabago sa mga programang pantrabaho at empleo sa rehiyon, nangunguna din sa layunin ng pagpupulong ang pagtalakay sa mga programa hinggil sa technical and vocational education and training (TVET).

Ayon kay Technical Education and Skills Development Authority Deputy Director-General Rosanna Urdaneta, kabilang sa pangako ng Pilipinas sa ASEAN ay ang pagpapalakas ng labor market orientation ng TVET, pagpapahusay sa kapasidad ng TVET human resource, at pagtaas ng pangangailangan para sa mga trabahong nauugnay sa TVET, bukod sa iba pa.

Ang Pilipinas din ang mamumuno sa inagurasyon ng ASEAN TVET Council (ATC), na itinatag upang itaguyod ang competitive human resource, market-responsive skills, greater employment opportunities, at higher productivity sa digital economy sa pamamagitan ng technical at vocational education and training.

Ang 18th SLOM ay isang pagpupulong bilang paghahanda sa ika-27 ASEAN Labor Ministers’ Meeting sa ika 29 ng Oktubre. ###CPSD/gmea

 

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry